Ana Menü  

   

Resimler  

   

Zabıta Müdürlüğü

Ayrıntılar

Müdür:

A- BİRİMİMİZİN GÖREVLERİ
Görevli oldukları çalışma saatleri veya sabit olarak görevlendirildikleri belirli bir alan dışında Belediye mevzuat emir ve yasaklarına aykırı davranan suç teşkil eden, men edilen yasaklara aykırı davranan, yapılması suç teşkil eden fiile el koyan üniformalı, direkt Belediye Başkanlığına bağlı memurlardır.
Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla işlenen Belediye suçlarını takiple mükellef olan bir birimdir.
B-BELEDİYE ZABITASININ GÖREVLERİ:
1- 4109 sayılı asker aile yardımına muhtaç olduğunu beyan edenler hakkında muhtaçlık soruşturması,
2- İmar mevzuatına aykırı binaları boşaltmak,
3- Beldenin yabancısı olanlara yol göstermek,
4- Belde halkının yenilecek, içilecek yerleri kontrol etmek,
5- Belediye suçlarını önleyici idari tedbirleri almak,
6- Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak,
7- Dilenciliği men etmek,
8- Seyyar satıcılarla mücadele etmek,
9- Aşırı işgalleri önlemek
10- Semt pazarlarının denetimlerini yapmak,
11- Umumun yiyip, içmesine, yatıp kalkmasına, kahvehane, lokanta, gazino, birahane, otel, bar vb. emsali yerlerin temizliğine ve taahhüt ettikleri kayıt ve şartlara uyup uymadıkları,
12- Hava kirliliğini denetlemek,
13- Gürültü yönetmeliğini uygulamak,
14- Cadde, sokak, parklarda Belediye Yönetmeliklerine uygun davranmayanları uyarmak,
15- Cadde, sokak ve boş arsalara atılan inşaat artıkları vb. şeyleri men etmek,
16- Gıda maddesi mevzuatına göre yıkanmadan yenen yiyeceklerin açıkta satılmasına mani olmak,
17- Sağlığa zararlı olduğu tespit edilen ilgili Sağlık Kuruluşunun isteği üzerine bozuk gıda maddelerini bertaraf etmek,
18- Belediye ye ait taşınmaz malların tahribine mani olmak,
19- Beldede bulunan içkili veya içkisiz işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek için Belediye yetkili organlarına müracaat etmek,
20- GEREKTİĞİ HALLERDE,
-- İşyeri kapatılması,
-- Ruhsat İptali,
-- Ticari ve sanattan men
-- Kaçak inşaatların durdurulması,
-- Faaliyetten men
21- Dükkan ve mağazaların faaliyet türünü gösteren levhaların şehrin güzelliğini bozmayacak şekilde tedbirleri almak,
22- Hafta tatili müddetince hafta tatiline uymayanları uyarmak ve uymayanlara yaptırım uygulamak,
BELEDİYE ZABITASININ GÖREVLERİ:
1- KOLLUK GÜCÜ GÖREVİ;
- Beldenin esenlik ve düzenini korumak,
- Dilenmeyi önlemek
- Zabıta yönetmeliği ve sağlık zabıta yönetmeliği yapmak,
- Yasaklara uymayanları cezalandırmak.
2- SAĞLIKLA İLİŞKİN GÖREVLER:
- Esnafı denetlemek (Gıda hariç)
- Mezarlıklarla ilgili yerleri denetlemek
3- BAYINDIRLIĞA İLİŞKİN GÖREVLER:
- Tehlikeli yapıları yıkmak,
- Gecekondulaşmayı önlemek
- Kuyu ve çukurların yaratacağı tehlikeyi önlemek,
- Gelişi güzel dökülen inşaat artık ve molozları önlemek,
4- VETERİNERLİK İLE İLİŞKİN GÖREVLER:
- Et kesimini denetlemek
- Pazarları denetlemek
- Hayvan ahır ve barınaklarını men etmek,
- Hayvan ölülerini yaktırmak ve gömdürmek,
5- EKONOMİYE İLİŞKİN GÖREVLERİ:
- Etiket uygulamasını denetlemek.

6- HAL HİZMETLERİ
- Yaş sebze ve meyveleri serbest rekabet şartlarında üretici ve tüketici çıkarlarını korumak
- Hallerin fiziki gücünü ve modern çağdaş altyapıya kavuşması yönetimi ve denetimini yapmak.

7- OTOGAR HİZMETLERİ
Erzincan Otobüs terminalinde 14 Yazıhane, 10 Büfe, Lokanta, Pastane, Bay ve Bayan WC, Mescit, Postane, Polis Karakolu, İnzibat Noktası, Berber, Emanet, Çay Ocağı bulunmakta olup, 24 saat devamlı açık bulunmaktadır.
Erzincan Otobüs Terminali olarak, Erzincan Belediyesi'nin ve şehrimizin vitrini olduğundan gerek dışarıdan, gerekse Erzincan Halkının daha iyi yolculuk yapabilmeleri açısından çalışmalarımız 24 saat faal bir şekilde yürütülmekte olup, Temizlik, Disiplin ve hoş görüyle çalışmaktadır.

Erzincan Şehirlerarası otobüs terminali ve kazalar terminalindeki işletmeciliğin amacı karayolu taşımacılarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güveni sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncularıyla emanet ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarını diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

8- RUHSAT İŞLEMLERİ
Yeni çıkan 5272 ve 5393 sayılı Belediye Kanunlarına ve ilgili yönetmeliklere dayanılarak kurulmuş olup, görevleri şunlardır:
1- Belediye ve mücavir alan içerisinde bulunan ve ticari faaliyet icra etmek isteyen müesseselere sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı vermek.
2- 6245 sayılı harcırah kanununa esas olmak üzere kamu görevlilerinin yolluklarına esas olmak üzere rayiç istek yazılarına cevap vermek,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarının satın alma, satışa çıkma, kiralama, ihale ve muhammen bedeli tespit yazılarına istinaden piyasa araştırması yaparak fiyat tespiti yapmak,
4- Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve denetleme çalışmaları 2516 sayılı ölçüler nizamnamesi gereğince ilgili esnafın ölçü ve tartı aletlerinin kontrollerini yapmak.
5- İlgili kanunlara istinaden talep eden esnafımıza Gıda Sicil Sertifikası vermek,
6- Esnafımıza kapasite raporu düzenlemek,
7- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri içerisinde bulunan işletmelerden istek olması halinde canlı müzik yayını için monitör kurup, ayarlamasını yapmak. Yine genellikle umuma açık işyerlerinde gereken mesul müdürlük atama isteklerinde bulunan kişilere Mesul Müdürlük Belgesi vermek.

9- TRAFİK HİZMETLERİ

1- Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu yolları Trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak,
2- Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere Trafik ışıklı işaretleri işaret levhaları koymak ve yer işaretlerini yapmak,
3- Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda, gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek.
4- Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırmak.
5- Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vukuu bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak.
6- Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak.
7- Bu kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
Ayrıca Belediye Trafik Müdürlüğü;
Vali Yardımcısı Başkanlığında oluşturulan ve 7 adet üyesi bulunan İl Trafik Komisyonu Başkanlığı'nın almış olduğu kararlar doğrultusunda görev yapar.

BİLGİ BANKASI ;
1- Belediyemizde kayıtlı bulunan M Plakalı Ticari hatlı minibüslere ait Hat Ruhsatı alabilmek için gerekli belgeler.
a- İl Trafik Komisyonundan, ilgili minibüs hattında çalışan M plakasını alan kişi adına geçtiğine dair karar fotokopisi,
b- İlgili minibüs hattını alan ve satan kişilerin dilekçeleri,
c- Şoförler derneği başkanlığından dernek üyelik bildirimi.
d- İlgili minibüs hattını alan kişiye ait 2 adet vesikalık fotoğraf,
2- Belediyemiz uhdesinde bulunan Ticari Taksi Yazıhanelerine ait çalışma ruhsatı almak için gerekli belgeler;
a- İl Trafik komisyonundan, ilgili taksi yazıhanesinde çalışan T plakasının, alan kişi adına geçtiğine dair karar fotokopisi,
b- İlgili ticari taksi yazıhane hissesini alan ve satan kişilerin dilekçeleri,
c- İlgili Ticari taksi yazıhane hissesini alan kişiye ait 2 adet vesikalık fotoğraf,
3- İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 13/07/2005 tarih ve 2005/33 sayılı kararı gereğince
Personel ve Öğrenci servis taşımacılığı yapan araçlara Eylül 2005 tarihinde verilmeye başlanılacak olan S harf grubu Servis plakaları için Belediyemizden alacakları ruhsat için gerekli belgeler:
a- İl trafik komisyon kararı fotokopisi,
b- Başvuru sahibine ait dilekçe
c- Başvuru sahibine ait Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtar Tasdikli)
d- Başvuru sahibine ait İkametgah İlmühaberi (Muhtar Tasdikli)
e- Şoförler derneğinde kayıtlı olduğuna dair Dernek Üyelik bildirimi,
f- Aracı kullanmaya yeterli sürücü belgesi (Fotokopisi)
g- Ticari taşıt kullanma belgesi (Fotokopisi)
h- Aracın Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nden almış olduğu Motorlu Araç tescil belgesi ile Motorlu araç Trafik belgesinin her iki tarafının fotokopisi,
i- Başvuruya konu araçlar için düzenlenmiş motorlu kara taşıt araçları Zorunlu Mali Sorumluluk, Trafik Sigorta poliçesi ile Okul Servis araçları için ferdi koltuk sigortası poliçelerinin fotokopileri,
I-Vergi Dairesine kayıtlı bulunduğuna dair belgeyi,
j- Başvuru sahibine ait 2 adet vesikalık fotoğraf,
k- Savcılıktan alınan sabıka kaydı,
4- Bisiklet plakası ve Tescil Belgesi almak isteyenlerden istenen gerekli belgeleri,
a- Nüfus Cüzdan sureti (Muhtar Tasdikli)
b- Bisikletin faturası
c- İkametgah İlmühaberi, (Muhtardan Tasdikli)
d- 1 Adet vesikalık fotoğraf.

 

   
© 2011 ERZİNCAN DEMİRKENT BELEDİYESİ & TÜM HAKLARI SAKLIDIR