Ana Menü  

   

Resimler  

   

DEMİRKENT BELEDİYESİ İMAR TADİLATI

Ayrıntılar

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişiklik

Ayrıntılar

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın değişiklik yapılan kısımlarını:

Plan Hükümleri-4 paftasının

Plan Hükümleri 27 ve 28. sayfaları

Plan Açıklama Raporunun 26, 28, 29, 30, 63, 65, 67, 78, 80, 82 ve 83. sayfaları

Tedaş, Telekom ve Türksat Alt Yapı Çalışmaları

Ayrıntılar

31

 

Trafik Bilgi ve İşaret Levhaları

Ayrıntılar

109

110-111

112-113

114-115

İtfaiye Müdürlüğü

Ayrıntılar

İTFAİYE MÜDÜRÜ

AMAÇ :
Bu yönergenin amacı; Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün kuruluş, işleyiş, görev, kadro, araç, gereç, çalışma, eğitim ve denetim esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam :
Bu iç Hizmet Yönergesi; Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün kuruluşuna, görevlerine, yetki ve sorumlulukları ile İtfaiye personelinin atanmasına, rütbe terfilerine, unvan, rütbe, kıyafetlerine, eğitim ve denetimlerine dair esas ve usulleri kapsar.
Hukuki Dayanak:
a) 14/02/1985 tarih ve 3152 sayılı kanun ve bu kanun gereğince hazırlamış yönetmelik,
b) 6/6851 karar sayılı D.T.K.B.Y.K. Hakkında Yönetmelik,
c) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında, Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5. Maddesi,
d) 02 Şubat 23952 sayılı resmi gazete, Memurların görevde yükselme esaslarına dair yönetmelik,
e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
f) 1580 Sayılı Belediye Yasası,
g) İlgili Bütün Yasalar,
İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri:
Belediye İtfaiye Müdürlüğü, 1580 Sayılı Belediyeler Yasasına, İlgili yasalara, Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarına, Başkanlık emirlerine uygun olarak;


A- Esas Görevleri :
a- Yangınlara Müdahale etmek ve önlemek,
b- Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek,
c- Afetler sonunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,
d- Umuma açık yerlere, Fabrika, İmalathane ve diğer işyerlerinin yangından korunması için denetleme ve inceleme yapmak, gerekli önlemleri almak,
e- Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç-gereç ve diğer malzemelerin belirlenmesine yardımcı olmak,
f- İl Sivil Savunma ile i

 
   
© 2011 ERZİNCAN DEMİRKENT BELEDİYESİ & TÜM HAKLARI SAKLIDIR